sae 100r19 1 4 x 0 13 m marine sanitation hose 1 1 2